REALIZÁCIA OSNOV GLOBÁLNEJ PARTNERSKEJ DOHODY ALLATRA

Globálna dohoda o partnerstve ALLATRA pomáha spojiť ľudí dobrej vôle. Tí, ktorí ju prijali, stoja v avantgarde celonárodnej iniciatívy a s ňou súvisiacich nevyhnutných globálnych zmien po celom svete. Globálna partnerská dohoda ALLATRA je dobrovoľným združením slušných a čestných lídrov vo svojom odbore, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za zavedenie duchovných a mravných hodnôt do praxe, a to ako v ich profesijnej oblasti, tak v rámci svojich síl a možností aj v iných oblastiach života spoločnosti.

Systém rozdeľuje, ľudia zjednocujú!

Globálna dohoda o partnerstve ALLATRA iniciuje zjednotenie tvorivých síl ľudstva, spoluprácu poctivých ľudí, ktorí usilujú o začlenenie nového formátu partnerských (obchodných) vzťahov založených na Cti a Dôstojnosti do praxe, čo významne prispieva k stálemu duchovnému, morálnemu, sociálnemu a ekonomickému vývoju svetovej spoločnosti.

Existujúci partneri Globálnej dohody o partnerstve ALLATRA sú fyzické a právnické osoby, ktoré sú investormi, zakladateľmi a riaditeľmi firiem, podnikov a ďalších organizácií. So všetkým možným úsilím a dobrovoľne berú na seba zodpovednosť za praktickú realizáciu Globálnej partnerskej dohody ALLATRA a jej 7 osnov ALLATRA, ktoré sú kľúčové pre vytvorenie pracovných a partnerských vzťahov na kvalitatívne odlišnej úrovni.

Ten, kto pochopí svoju duchovnú podstatu, pochopí seba. Múdry človek využíva výdobytky civilizácie vo svojom živote nezištne v prospech ľudí a tým krotí svoje emócie, udržuje disciplínu myšlienok a prejavuje sa v novej kvalite svojej duchovnej činnosti. Pretože vonkajšie činy a aktivity sú len odrazom vnútornej práce na sebe.

Realizácia základov by mala byť chápaná ako dlhodobý proces, ktorého účinnosť závisí od neustáleho sebazdokonaľovania Partnerov, ich usilovnosti v praktickom využit 7 osnov ALLATRA a od progresívnych zmien v ich profesionálnej činnosti. Účinnosť procesu pri praktickej realizácii Globálnej partnerskej dohody ALLATRA je tiež neodmysliteľne spojená s kvalitatívnymi zmenami v kultúre ľudských vzťahov, v ich každodennej práci a plodnej spolupráci s Partnermi na kvalitatívne novej úrovni. Celosvetové rozšírenie týchto osnov umožňuje Partnerom spoločne riešiť všetky problémy pri budovaní kvalitatívne nového modelu duchovnej a morálnej svetovej spoločnosti.

Človek ako Osobnosť bude môcť priniesť sebe a spoločnosti oveľa viac dobra, ak sa stane príkladom pre ostatných.

Ako sa správa veľký človek, žijúci hodnotami duchovného dedičstva, tak sa budú správať aj obyčajní ľudia, pozerajúci sa na neho.

Duchovná transformácia spoločnosti začína aktívnou činnosťou a priateľstvom poctivých Osobností, ktoré spoznávajú samých seba a spájajú ľudí na duchovnej báze.

Pri realizácii základov dohody o globálnom partnerstve ALLATRA sú kľúčovými faktormi úspechu:

― široká podpora osnov Globálnej partnerskej dohody ALLATRA prostredníctvom informovania spolupracovníkov, partnerov a zainteresovaných strán organizácie o prijatí sociálnej, duchovnej a morálnej zodpovednosti;

― zahrnutie osnov Globálnej partnerskej dohody ALLATRA ako neoddeliteľnej a dôležitej súčasti každodennej profesionálnej činnosti a obchodnej stratégie;

― zavedenie 7 osnov ALLATRA ako základnej súčasti podnikateľskej etiky obchodných vzťahov a interného etického kódexu organizácie;

― záujem administratívy o vytvorenie duchovného a morálneho prostredia v organizácii, budovanie konštruktívnych vzťahov medzi ľuďmi, prejav osobnej účasti v duchovnej a morálnej motivácii kolektívu. V pracovnej, partnerskej a klientskej sfére vytvorenie atmosféry s prevládajúcimi morálnymi hodnotami a najlepšími osobnými vlastnosťami nielen v slovách, ale aj v činoch. To všetko prispieva nielen k stabilnému rastu podniku, k prekonávaniu krízových situácií, ale aj k postupnej realizácii hlavného cieľa – k budovaniu spoločnosti na základe kultúrnych, morálnych a duchovných hodnôt;

― demonštrácia pozitívnych príkladov láskavosti, otvorenosti, poctivosti a dôstojnosti, a to aj prostredníctvom iniciatívy, podpory a osobnej účasti v realizácii programov Globálnej partnerskej dohody ALLATRA;

― praktická pripravenosť na štúdium a neustále sebazdokonaľovanie, úprimná otvorenosť ku konštruktívnemu dialógu a integrácii na základe Globálnej partnerskej dohody ALLATRA;

― mediálna popularizácia informácií o pozitívnych zmenách v duchovnom a morálnom živote kolektívu, o konkrétnych ľuďoch, ktorí prostredníctvom svojich spoločensky dôležitých činov upevňujú duchovné a morálne základy, svojej Osobnosti aj celej spoločnosti.