SEDEM OSNOV ALLATRA
ZÁKLADNÝ SVETONÁZOR
DUCHOVNEJ A TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

HODNOTA ŽIVOTA je V SLOBODE VOĽBY. Len správne SEBAOVLÁDANIE, DUCHOVNÉ A MORÁLNE SEBAZDOKONAĽOVANIE povedie ľudí k JEDNOTE, TVORENIU a znovunadobudnutiu DUCHOVNÉHO DEDIČSTVA.


Prvá osnova

HODNOTA ŽIVOTA

Najvyššia hodnota v tomto svete je ľudský život. Život každého človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Aj keď je život človeka rýchlo plynúci a pominuteľný, dáva každému šancu znásobiť svoju hlavnú hodnotu - vnútorné duchovné bohatstvo. Je to jediná vec, ktorá otvára cestu Osobnosti ku skutočnej duchovnej nesmrteľnosti.

Zvyšujme túto hodnotu svojho života každý deň, pretože smrť nás môže náhle zaskočiť kedykoľvek. Usilujme o dokonalosť, o zjednotenie osobnej voľby a svojej činnosti s hlavným zmyslom svojej existencie – s duchovnou a morálnou premenou, službe vyšším všeľudským duchovným hodnotám.


Druhá osnova

SLOBODA VOĽBY

Sloboda voľby je najväčší dar človeku.
Každý, kto na sebe poctivo každý deň pracuje, na svojej duchovnej a morálnej premene, získava skutočnú slobodu osobnosti - slobodu od vlastného sebectva, strachov a ilúzií tohto sveta, od nekonečných pozemských prianí a pochybností, utrpení a klamov. Toto je pravá sloboda ľudského ducha, ktorý nemá žiadne pozemské obmedzenia, ktorá daruje človeku vnútornú oporu a robí ho silným a nezávislým na akýchkoľvek okolnostiach.


Tretia osnova

OVLÁDANIE SEBA SAMÉHO

Neexistuje pre človeka vyššia moc vo svete, ako moc nad sebou samým, pretože v duchu spočíva víťazstvo nad materiálnym svetom. Ovládanie seba samého je pre človeka oveľa cennejšie než vlastníctvo akéhokoľvek pozemského bohatstva sveta, lebo otvára cestu k poznaniu skutočnej Múdrosti, ktorá pomáha oslobodiť svoju myseľ od ľudských strachov, pochybností, povzniesť sa nad pozemské starosti, prekonať tvrdosť materiálneho myslenia, otvoriť pre seba nekonečnú sféru poznania Pravdy.

Kde je pozornosť človeka, tam sú jeho myšlienky, slová a činy, tam je aj život človeka - jeho koniec alebo začiatok. Každý človek, ktorý ovláda seba samého, velí svojim myšlienkam a emóciám, daruje svoju nevyčerpateľnú duchovnú Lásku ľuďom, je najbohatším a najšťastnejším človekom na tomto svete.


Štvrtá osnova

DUCHOVNÉ A MORÁLNE SEBAZDOKONAĽOVANIE

Žime Dušou, konajme podľa Svedomia. Dodržujme pravidlá morálneho správania a duchovne pracujme na sebe. Premieňajme sa každý deň, zdokonaľujme sa pomocou dobrých skutkov, blahých myšlienok a hlbokých vnútorných pocitov. Správajme sa k druhým tak, ako chceme, aby sa ostatní správali k nám.

V procese duchovného a mravného zdokonaľovania je človek schopný prostredníctvom rozšíreného stavu vedomia spoznať Pravdu, vyjsť za rámec obmedzeného materiálneho myslenia, objaviť v sebe oveľa viac schopností a možností v skutočnej realite. Skutočnú silu vplyvu získa človek len vtedy, keď sa stretáva s duchovným prameňom svojej ľudskej prirodzenosti.


Piata osnova

JEDNOTA

Jednota v duchu vytvára jednotu v celom svete. Zjednocujme a tvorme! Systém rozdeľuje, ľudia zjednocujú! Ľudí rozdeľuje a drobí matéria a jej potreby. Naopak duchovné dedičstvo ľudí spája.

Práca nad sebou, duchovné a mravné zdokonaľovanie, podporujú jednotu človeka s jeho duchovným prameňom, ktorý mu (následne) daruje pravú slobodu. Služba najvyššiemu duchovnému Blahu - Dobru, vedie k spojeniu osobnosti so svojou duchovnou podstatou. Všetci ľudia od prvopočiatku majú spoločnú hodnotu - duchovné dedičstvo. To je garant zhody a jednoty cieľov, to je to, čo všetkých ľudí spája vo svojej hlbokej podstate..


Šiesta osnova

TVORENIE

Vytvárajme dobro a nedávajme sa do služieb zla.
Žime duchovným dedičstvom, tým, z čoho sa rodí každé blahodarné tvorenie. Až potom budeme vidieť udalosti vo svetle Pravdy, pochopíme ostatných ľudí a ich hlbokú podstatu, dokážeme riadiť svoje životy a prácu podľa Svedomia. Žime svojim duchovným a morálnym zdrojom, z ktorého pramenia blahé pocity, myšlienky, slová a skutky.

Je lepšie žiť prácou podľa Svedomia, čerpať silu tvorenia z duchovného zdroja, než umierať v ilúzii mŕtvej vidiny veci a slepo slúžiť systému nenásytnej matérie. Všetko na tomto svete je vzájomne prepojené a nič osobnosti neprejde bez následku. Človek je hosťom na tomto svete - s čím sa narodí, s tým aj odíde, bez toho, aby si niečo odniesol z jeho materiálnych pokladov. Ponáhľajme sa v priebehu života znásobiť duchovné a morálne bohatstvo - duchovné dedičstvo, pretože to je jediný nezničiteľný poklad - duchovná sila, ktorá otvára osobnosti cestu k skutočnej nesmrteľnosti..

Mier a harmónia v spoločnosti sa začína mierom a harmóniou vo vnútri každého človeka.


Siedma osnova

DUCHOVNÉ DEDIČSTVO

Duchovné dedičstvo nehľadajme vo vonkajšom svete, pretože je vo vnútri človeka, v jeho duchovnej a morálnej premene, v pocitoch, myšlienkach, slovách a činoch. Ak je aktívny človek ponorený do tohto uponáhľaného sveta, ale vo svojom vnútri žije duchovným dedičstvom, potom ani vo svetských vymoženostiach jeho múdrosť nebude poznať hraníc a všetka jeho činnosť bude úzko spätá s pôvodným zmyslom jeho života.

Všetko pozemské je dočasné a premenlivé v prachu okamihu ľudskej existencie. Túžba získať osobný prospech nesie bremeno nekonečných problémov, ktoré rýchlo uberajú sily. Túžba získať dočasnú pozemskú moc vytvára sny radosti a smútky, ktoré nás usmrcujú ešte počas života. Úprimná túžba prekonať svoju pozemskú podstatu a skutočná duchovná práca na sebe povznáša nad egocentrizmus a otvára veľkú pokladnicu duchovného dedičstva. A potom, bez ohľadu na to, aký bude pozemský koniec - vo svojom Živote si už teraz Víťaz!