OTÁZKY – ODPOVEDE

Otázka: Aké sú výhody Globálnej partnerskej dohody ALLATRA v porovnaní napríklad s obchodnou etikou partnerských dohôd alebo s interným Etickým kódexom spoločnosti, založenej na základe korporatívneho riadenia s existujúcimi svetovými modelmi noriem a pravidiel pre "spoločenskú zodpovednosť" v internacionálnych korporáciách?

Odpoveď: Globálna partnerská dohoda ALLATRA je skutočnou celonárodnou iniciatívou. Jej osnovy majú oveľa hlbší zmysel - to, čo spája ľudí na všeľudských duchovných hodnotách je významnejšie ako firemné záujmy a osobný príjem. Tieto osnovy vyjadrujú podstatu a zmysel ľudskej existencie.

Zrejmou výhodou tejto dohody je dobrovoľná realizácia týchto osnov zo strany ľudí, nie v slovách, ale v činoch, bez ohľadu na ich miesto bydliska, sociálne postavenie, národnosť, náboženstvo alebo politickú orientáciu. Dôkazom toho je rýchly rast počtu ľudí na celom svete, ktorý majú záujem o zdroj, ktorý hlbšie odhaľuje 7 osnov ALLATRA. To naznačuje, že v blízkej budúcnosti prijatie týchto osnov ľuďmi a globálne zmeny vo svetovej spoločnosti sú nevyhnutné.


Otázka: Môžu sa predstavitelia organizácií občianskeho združenia, ako aj iné neziskové organizácie pripojiť ku Globálnej partnerskej dohode ALLATRA?

Odpoveď: Áno. Vedúci organizácií občianskeho združenia, ako aj iné neziskové organizácie sa môžu stať Partnermi a aktívne sa podieľať na šírení celonárodnej dobrovoľnej iniciatívy - Globálnej partnerskej dohody ALLATRA a ich 7 osnovami ALLATRA. Môžu tiež pomôcť pri organizovaní vzdelávacích aktivít a sociálnych programov zameraných na šírenie týchto informácií, podeliť sa skúsenosťou a úspechmi vo svojich kolektívoch v rámci praktickej realizácie 7 osnov ALLATRA.


Otázka: Je Globálna dohoda o partnerstve ALLATRA právne záväzná a má status právneho dokumentu?

Odpoveď: Nie. Je to čisto dobrovoľná globálna iniciatíva. Táto dohoda sa zakladá na dodržiavaní morálnej a etickej zodpovednosti každého účastníka, na prejavoch duchovných a morálnych kvalít jeho Osobnosti a na zjednocovaní ľudí na duchovných a mravných princípoch. Cieľom dohody je pomáhať a prispievať k progresívnemu rozvoju a transformácii ako človeka, tak i celej spoločnosti.