VÝHODY PRE PARTNEROV

Neustále zdokonaľovanie osobných ľudských kvalít a neustála komplexná práca na vytvorení pozitívneho duchovného a tvorivého smeru rozvoja ako svojej Osobnosti, tak aj celej spoločnosti - sú prirodzenými procesmi, na ktorých sa stabilne podieľajú Partneri globálnej partnerskej dohody ALLATRA.

Duchovná Múdrosť, ako pravé zrno, dáva dobrú úrodu a pomáha človeku oslobodiť svoju myseľ od ľudských strachov a pochýb, povzniesť sa nad pozemské starosti, prekonať tvrdosť materiálneho myslenia a otvoriť pre seba nekonečnú sféru poznania Pravdy.

Tá mu pomáha povzniesť sa nad pocitom osamelosti a oddelenosti, pozerať sa na svet z výšky duchovného presvedčenia bez predpojatosti a materiálnej ilúzie.

Múdrosť dáva ľuďom úprimnosť a cieľavedomosť, obohacuje ich chápanie a zvyšuje zodpovednosť za duchovné kvality života.

Týmto spôsobom, pevná životná pozícia, osobná iniciatíva a podpora úspešného uskutočňovania základov Globálne partnerskej dohody ALLATRA v praxi, umožňuje partnerom realizovať nasledujúce výhody:

  • možnosť rozvoja najlepších ľudských vlastností prostredníctvom zapojenia sa do spoločenských aktivít, ktoré prispievajú k vytváraniu podmienok pre kultúrne, duchovné, mravné a intelektuálne sebazdokonaľovanie ako pre Osobnosť, tak aj pre celé svetové spoločenstvo;
  • výmena poznatkov a skúseností v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré podporuje vzájomný pokrok a rozvoj podnikov a spoločností, ktoré sa podieľajú na realizácii tejto dobrovoľnej iniciatívy;
  • posilňovanie priateľských partnerských vzťahov prispieva k rastu dôvery a vzájomnej podpory a napomáha tiež hospodárskemu pokroku, efektívnemu vyriešeniu spoločných otázok na úrovni civilizovaných medziľudských vzťahov;
  • použitie 7 osnov ALLATRA k vytvoreniu priateľskej atmosféry v pracovných, partnerských a zákazníckych kolektívoch (ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti). Ideologická atmosféra jednoty a vzájomnej pomoci na základe morálnych všeľudských duchovných princípov, zabezpečuje:

+ Ideologickú jednotu a súdržnosť ľudí;

+ Zvýšenie produktivity a efektivity práce;

+ Zvýšenie spoločenského významu, zodpovednosti a kvality vzťahov v kolektívoch, vrátane zvýšenia miery vzájomnej úcty, zdvorilosti a ľudskosti;

+ Vznik inovatívnych ideí, iniciatív a návrhov;

+ Budovanie dôvery, a to ako v pracovnom, tak aj v klientskom kolektíve, čo pomáha predísť častej výmene zamestnancov;

+ Zlepšenie povesti ako spoľahlivej a zodpovednej organizácie s lepšími pracovnými podmienkami a špecialistami, majúcej vysoké ľudské a profesionálne kvality;

+ Rozšírenie klientskeho kolektívu, zapojenie spoločensky aktívnych, rovnako zmýšľajúcich zákazníkov, ktorí sú spoločensky zodpovední a dodržiavajú životné pozície, zakladajúce sa na 7 osnovách ALLATRA;

+ Predvídanie smerov vo vývoji podniku a jeho odolnosti proti kríze a mimoriadnym udalostiam; Ľudia, ktorí majú duchovné a morálne základy vzájomných vzťahov (ktoré sa zásadne líšia od spotrebiteľských vzťahov), sú v krízových situáciách odolnejší voči stresu, sú schopní neštandardných riešení nepredvídateľných problémov, rýchleho spojenia svojich úsilí, priateľstva, vzájomnej podpory a vzájomnej pomoci;

+ Možnosť intenzívnejšieho priťahovania investičného kapitálu v dôsledku svojej povesti a dobrého mena ako najaktívnejšieho, spoločensky zodpovedného vedúceho, podporovaného rešpektom v spoločnosti, vedúceho, ktorý sa zaoberá poctivou činnosťou - podnikaním s ľudskou tvárou a neukazuje premenlivé masky ľudskej tváre!

Duchovná stabilita Osobnosti umožňuje prekonať ktorúkoľvek finančnú krízu bez strát. Večná Múdrosť umožňuje človeku vyvíjať sa duchovne, poznať tajný zmysel minulých a budúcich udalostí.