FINANČNÁ ASISTENCIA

Realita súčasného sveta zdôrazňuje naliehavú potrebu celosvetového zjednotenia čestných ľudí v duchu obnovy a presadzovania prirodzených, všeobecne uznávaných ľudských hodnôt v medzinárodnom meradle ― 7 osnov ALLATRA. Za účelom realizácie tohto cieľa, Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA (www.allatra.org) ponúka všetkým ľuďom jedinečnú platformu pre medzinárodnú spoluprácu - Globálna partnerská dohoda ALLATRA. Jej poslaním je spojiť a zhromaždiť ľudí dobrej vôle pri presadzovaní zmeny zo súčasného konzumného vektora smerovania spoločnosti na duchovný a tvorivý, s dominanciou kultúrnych, morálnych a duchovných hodnôt vo svetovom spoločenstve.

Tento svet je pre človeka len dočasný príbytok. Človek sa rodí so zaťatými päsťami a snaží sa dobyť svet. A umiera s otvorenými dlaňami, pričom so sebou si nevezme ani čiastočku prachu z tohto sveta

Koordinačné Centrum Medzinárodného Spoločenského Hnutia ALLATRA sa zaoberá aktívnou ideologickou podporou Globálnej Partnerskej Dohody ALLATRA a dosahovaním uvedených cieľov v oblastiach, akými sú:

  • popularizácia nového formátu partnerských vzťahov – Globálna Partnerská Dohoda ALLATRA a budovanie povedomia o tejto iniciatíve vo svetovom spoločenstve;
  • spolupráca medzi Partnermi a pomoc pri napĺňaní 7 Osnov ALLATRA;
  • informačná podpora sociálnych iniciatív Partnerov Globálnej Partnerskej Dohody ALLATRA
  • medzinárodná spolupráca so zástupcami firiem a organizácií po celom svete;
  • podpora posilnenia priateľstva medzi národmi a budovania čestných medzinárodných vzťahov prostredníctvom medzinárodných stretnutí, výstav a konferencií;
  • vytvorenie podmienok pre prosperitu a podpora spoločensky zodpovedného podnikania podľa svedomia po celom svete.

Koniec koncov, obchod je tvorený ľuďmi a aké je ich vnútorné presvedčenie, také budú ich nezištné impulzy a vektor smerovania ich tvorivého a spoločensky zodpovedného podnikania. Do akej miery sa ľudia zmenia vo svojej vnútornej duchovnej kvalite k lepšiemu, tak sa zmení aj svet okolo nich.

Prečo človek, pri pohľade na zmysel jeho príchodu na tento svet je tak zaujatý tajomstvom života až do úplného odchodu z neho? Pretože aj keď je tu dočasne, môže zmeniť svoju povahu. Zmyslom bytia človeka na tomto svete je jeho duchovný rast, ašpirácia opustiť stav hmotného podriadenia sa vedomiu smerom k duchovnému prebudeniu, transformácii, vzletu k svojej podstate a rozvitiu všetkého toho najlepšieho, čo je v ňom. Keď človek získa krídla seba rozvoja, vynesú ho do výšin vnímania Pravdy, kvalitatívne transformujúc jeho povahu. Zmeny vo vonkajšom sú užitočné len vtedy, ak pochádzajú z vnútorného sveta človeka.

Ideologická podpora Globálnej Partnerskej Dohody ALLATRA je zásadná pre rozvoj a šírenie globálnej iniciatívy, ako aj vytváranie podmienok pre prosperitu a podporu spoločensky zodpovedného podnikania podľa svedomia po celom svete. Jedným z možných spôsobov, ako ju podporiť, je aj finančná pomoc založená na nesebeckých, nezištných úmysloch členov Globálnej Partnerskej Dohody ALLATRA a iných zainteresovaných strán, ktoré sa chcú finančne podieľať na rozvoji globálnej iniciatívy, ktorá zaisťuje zjednotenie ľudí po celom svete na základe 7 Osnov ALLATRA - na základe hodnôt pre vznik duchovnej a tvorivej spoločnosti.

Koordinačné Centrum Medzinárodného Spoločenského Hnutia ALLATRA prijíma dobrovoľnú charitatívnu pomoc a sponzorstvo zo strany podnikov alebo jednotlivcov, zodpovedajúcu ich schopnostiam, ako aj úprimné želania a úmysly pod podmienkou, že prijatie tejto podpory neohrozuje integritu ani Globálnej Partnerskej Dohody ALLATRA ani Medzinárodného Spoločenského Hnutia ALLATRA.

Veľkorysosť a nezištnosť sú pre osobu dobrej vôle prirodzenými vlastnosťami, ktoré zaisťujú vytváranie priateľských vzťahov s ľuďmi a platia vo všetkých sférach života bez výnimky, resp. bez obmedzenia na finančný sektor. Zodpovednosťou každého človeka je dôsledne a neustále preukazovať tieto ľudské vlastnosti v súlade s jeho skutočnými schopnosťami a zámermi, presadzovať duchovné a ľudské hodnoty v spoločnosti na osobnom príklade svojho života.

Bohatstvo sveta patrí do tohto sveta, v ktorom je všetko premenlivé, prechodné a podlieha smrti. Bohatstvo je dané človeku za účelom pochopenia zodpovednosti, overenia jeho úmyslov a potvrdenia jeho životnej voľby. Ak človek používa pozemské bohatstvo v prospech ľudí, nájde a získa oveľa väčšiu, nadpozemskú hodnotu - jeho vlastné duchovné bohatstvo, ktoré mu ako Osobnosti otvára cestu k pravej nesmrteľnosti.

Prosím smerujte všetky otázky a návrhy týkajúce sa finančných informácií o Globálnej Partnerskej Dohode ALLATRA na: [email protected]

Tu sú informácie pre tých, ktorí chcú poskytovať charitatívnu pomoc alebo sponzorovať iniciatívy všetkých ľudí Globálnej Partnerskej Dohody ALLATRA.

podrobnosti:

Občianske združenie "Medzinárodné Spoločenské Hnutie ALLATRA"

  • р/с 260027876 v UAH
  • р/c 260027876 v USD
  • р/c 260027876 v EUR
  • р/c 260027876 v RUB

V PJSC prvej ukrajinskej medzinárodnej banke

MFO 334851

EDRPOU 39304584