NORUNAS PARTNERU ATBILDĪBAS SFĒRA

Pievienojoties Globālās partnerības norunai ALLATRA, Partneri, izrādījuši savu labvēlīgo iniciatīvu, apliecina patiesu pārliecību, ka tautu labklājības un miera uzplaukuma balsts ir vispārcilvēciskās garīgās vērtības – universālie 7 pamati ALLATRA, kas veicina godīgu un godprātīgu savstarpējo attiecību attīstību starp cilvēkiem it visās sabiedrības dzīves nodrošināšanas sfērās.

Visiem cilvēkiem pieder galvenā vērtība – garīgais īpašums. Tas ir kopīgu un saskanīgu mērķu garants, tas ir tas, kas dara visus cilvēkus vienotus viņu dziļākajā būtībā.

Mūsdienu pasaules problēmas, tai skaitā biznesa un ekonomikas problēmas pasaules sabiedrībā, - tās lielā mērā ir cilvēciskas problēmas nevis tehniskas. Izmainīt globālo situāciju uz labo pusi un atrisināt radušās grūtības ir pa spēkam tikai cilvēcei, kuras attīstības pamatus sastāda vispārpieņemtās garīgās un tikumiskās vērtības, starp kurām ir tādas kā krietnums, godīgums, godprātība. Tikai sabiedrība, kuras pārstāvji ir atvērti savstarpējai izpalīdzībai, garīgai vienotībai un draudzībai, ir spējīga garantēt savām nākamajām paaudzēm mieru, kārtību un stabilitāti.

Mūžīgā Gudrība garīgam cilvēkam ir tas pats, kas dzīvības valgme nobriedušai vārpai no labas sēklas. Tā palīdz apjaust cilvēcisko problēmu sakni un uzlabot garīgās dzīves atmosfēru. Tā dod galvenās atslēgas, lai saprastu cilvēka un pasaules sarežģīto realitāti, kalpo par avotu unikāliem apstākļiem, lai cilvēks spētu jaunradīt radošu Garīgu sabiedrību.

Katra cilvēka personīgā atbildība un ieguldījums sabiedrības garīgi-tikumiskās pārveidošanas kopējā lietā ir ļoti svarīgs. Pievienojoties starptautiskajai iniciatīvai – Globālajai partnerības norunai ALLATRA, Partneri labprātīgi uzņemas atbildību, lai:

ieviestu savā darbības sfērā 7 pamatus ALLATRA - kā organizācijas attīstības stratēģijas noteicošos pamatus un virzienu;

nostiprinātu, sekojot 7 pamatiem ALLATRA, godprātīgas, godīgas un atklātas savstarpējās attiecības starp cilvēkiem, kuri ir saliedēti darba, partneru un klientu kolektīvos, balstoties uz vispārcilvēciskām garīgām vērtībām;

veicinātu savā darbībā kvalitatīvas ideoloģiskas un garīgi-tikumiskas izmaiņas, pateicoties kurām, cilvēku attiecībās un ikdienas darbā 7 pamati ALLATRA kļūtu par pašsaprotamām normām un fundamentu gudru organizācijas procesu ieviešanai it visās cilvēka darbības sfērās;

izrādītu publisku atbalstu Globālās partnerības norunai ALLATRA, kas virzītu uz tās mērķu un uzdevumu popularizāciju pasaulē, izmantojot informācijas izplatīšanas veidus: Internetu, publiskas uzstāšanās, intervijas, masu saziņas līdzekļus, preses relīzes un citus komunikācijas veidus.

Katrs cilvēks ir Personība, kurš galvenokārt uzņemas garīgu atbildību par visu, ko dara un izvēlas savā dzīvē. Nevajag gaidīt kādu, kas atnāks un tavā vietā visu izdarīs. Vajag rīkoties pašam un jāsāk pirmkārt ar sevi. Vajag pašam būt par labu piemēru apkārtējiem, tad pozitīvas pārmaiņas tevī un sabiedrībā neliks sevi gaidīt.