GLOBĀLĀS PARTNERĪBAS NORUNAS ALLATRA PAMATU REALIZĀCIJA

Globālās partnerības noruna ALLATRA veicina labas gribas cilvēku apvienošanos. Šie cilvēki, pieņemot šo norunu, stājas priekšgalā visu tautu iniciatīvai un ar to saistītām, neizbēgamām globālām pārmaiņām visā pasaulē. Tā ir krietnu un kārtīgu vadītāju brīvprātīga apvienošanās, kuri gatavi uzņemties atbildību par garīgi-tikumisko pamatu ieviešanu praksē - kā savā profesionālajā sfērā, tā arī, savu iespēju robežās, citās pasaules sabiedrības dzīves nodrošināšanas sfērās.

Šķeļ – sistēma, apvieno – cilvēki!

Globālās partnerības noruna ALLATRA iniciē cilvēces jaunrades spēku apvienošanos. Apvienošanos starp krietniem cilvēkiem, kuri tiecas ieviest pasaules praksē jaunu partnerattiecību formātu, balstītu uz Goda un Cieņas fundamentu un kuri nes nozīmīgu ieguldījumu, lai nodrošinātu noturīgu garīgi-tikumisku un sociāli-ekonomisku attīstību pasaules sabiedrībā.

Pievienojoties Globālās partnerības norunai ALLATRA, fiziskas un juridiskas personas, kas ir kompāniju, uzņēmumu un citu organizāciju investori, dibinātāji un vadītāji, pēc brīvprātīgas iniciatīvas uzņemas atbildību par visu iespējamo pūļu veikšanu, lai realizētu Globālās partnerības norunu ALLATRA un tās noteicošos 7 pamatus ALLATRA, kas nepieciešami veiksmīgai pasaules partnerības sadarbībai jaunā formātā.

Tas, kurš izprot savu garīgo dabu, izprot sevi. Nesavtīgi ķeroties klāt laicīgiem panākumiem cilvēku labā, gudrs cilvēks savalda savas emocijas, disciplinē domas un atklāj sevi jaunā kvalitātē, savu garīgo panākumu gaismā. Jo viņa ārējā rīcība un darbība ir tikai atspulgs viņa iekšējam darbam ar sevi.

Ar Globālās partnerības norunas ALLATRA pamatu realizāciju ir jāsaprot ilgtermiņa process, kā efektivitāte vistiešākajā mērā ir atkarīga no Partneru pastāvīgas pilnveidošanās un viņu centības 7 pamatu ALLATRA praktiskajā īstenošanā, un ar to saistītās progresīvās izmaiņas viņu profesionālajā darbībā. Globālās partnerības norunas ALLATRA praktiskās īstenošanas rezultativitāte ir neatņemami saistīta ar kvalitatīvām izmaiņām cilvēku ikdienas dzīves savstarpējo attiecību kultūrā un auglīgām Partneru savstarpējām attiecībām jaunā formātā. Doto pamatu izplatīšana visā pasaulē ļauj Partneriem kopīgi risināt jebkurus sarežģītus uzdevumus, pateicoties kvalitatīvi jaunajam jaunrades un garīgi-tikumiskās pasaules sabiedrības modelim.

Daudz lielāku labumu cilvēks kā Personība spēs nest sev un sabiedrībai, kad pats kļūs par piemēru citiem.

Kā rīkosies dižens cilvēks, kas dzīvo ar garīgā īpašuma vērtībām, tā rīkosies arī parasti cilvēki, raugoties uz viņu.

Garīgās pārvērtības sabiedrībā sākas ar aktīvu darbību un godprātīgu Personību draudzību, kas iepazīst sevi un apvieno ļaudis, balstoties uz garīgiem pamatiem.

― ieviešot Globālās partnerības norunas ALLATRA pamatus, veiksmes atslēgas faktori ir:

― globālās partnerības norunas ALLATRA pamatu plaša atbalsta nodrošināšana organizāciju dalībniekiem, partneriem un ieinteresētajām pusēm, informējot par kompānijas pieņemto sociālo un garīgi-tikumisko atbildību;

― globālās partnerības norunas ALLATRA pamatu iekļaušana kā neatņemami svarīga ikdienas profesionālās darbības un uzņēmējdarbības stratēģijas sastāvdaļa;

7 pamatu ALLATRA iekļaušana organizācijas iekšējās ētikas un partneru darījumu ētikas kodeksu bāzē;

― vadības ieinteresētība radīt garīgi-tikumisku atmosfēru organizācijā, izveidot radošas savstarpējās cilvēciskās attiecības – tās personīgā dalība kolektīva garīgi-tikumiskajā motivācijā - radīt darbinieku, partneru un klientu lokos atmosfēru ar dominējošām garīgi-tikumiskām vērtībām un labākajām personīgajām īpašībām ne tikai vārdos, bet arī darbos (tas viss veicina ne tikai stabilu uzņēmuma izaugsmi, pārvarot krīzes situācijas, bet arī pakāpenisku galvenā mērķa realizāciju – sabiedrības veidošanu uz kulturāli-tikumiskiem, garīgiem pamatiem);

― cilvēku krietnuma, godīguma, atklātības un labestības pozitīvu piemēru demonstrēšana, izrādot iniciatīvu, atbalstu un augstākās vadības personīgu dalību, ieviešot Globālās partnerības norunas ALLATRA programmas;

― praktiska gatavība apmācībai un nepārtrauktai sevis pilnveidošanai, patiesa atklātība konstruktīvam dialogam un apvienošanās uz Globālās partnerības norunas ALLATRA pamatiem;

― popularizēt masu informācijas līdzekļos ziņas par kolektīva pozitīvajām pārmaiņām garīgi-tikumiskajos aspektos, kā arī cilvēku piemērus, kas ar savu rīcību un sociāli nozīmīgiem darbiem nostiprina garīgi-tikumiskos pamatus savā Personībā un sabiedrībā kopumā.