7 PAMATI ALLATRA
GARĪGI-RADOŠAS SABIEDRĪBAS
PASAULES UZSKATU PAMATBĀZE

DZĪVES VĒRTĪBA ir IZVĒLES BRĪVĪBĀ. Tikai pienācīga SEVIS PĀRVALDĪŠANA, GARĪGI-TIKUMISKA PILNVEIDOŠANĀS vedīs cilvēkus līdz VIENOTĪBAI, JAUNRADEI un GARĪGĀ ĪPAŠUMA iemantošanai.


Pirmais pamats

DZĪVĪBAS VĒRTĪBA

Augstākā vērtība šajā pasaulē ir cilvēka dzīvība. Ir jāsargā jebkura cilvēka dzīvība kā savējā. Lai gan tā arī ir īslaicīga, tomēr dod katram iespēju pavairot savu galveno vērtību – iekšējo garīgo īpašumu - to vienīgo, kas atver ceļu Personībai uz patiesu garīgu nemirstību.

Katru dienu ir jāstrādā pie savas dzīves galvenās vērtības, jo cilvēks mirst pēkšņi. Tiecies uz pilnību, pielāgo savu personīgo izvēli un darbību savas eksistences galvenajai jēgai – garīgi-tikumiskajai sevis pārveidošanai, kalpot augstākajām vispārcilvēciskajām garīgajām vērtībām.


Otrais pamats

IZVĒLES BRĪVĪBA

Izvēles brīvība – tā ir cilvēka lielākā dāvana.
Tas, kurš katru dienu veic garīgi-tikumisko darbu ar sevi, iegūst patiesu personības brīvību – brīvību no personīgā egoisma, no šīs zemes bailēm un ilūzijām, no nebeidzamām pasaulīgajām vēlmēm un šaubām, ciešanām un maldiem. Tā arī ir tā patiesā cilvēka gara brīvība, kurai neeksistē šīs zemes ierobežojumi, kas dāvā cilvēkam iekšējo atbalstu un dara to stipru un neatkarīgu pret jebkuriem apstākļiem.


Trešais pamats

SEVIS PĀRVALDĪŠANA

Cilvēkam nav augstākas varas šai pasaulē kā vara pašam pār sevi, jo Garā ir uzvara pār materiālo pasauli. Cilvēkam sevis pārvaldīšana ir daudzkārt vērtīgāka kā jebkura šīs zemes bagātība, jo atver ceļu uz patiesās Gudrības iepazīšanu, kas palīdz atbrīvot savu prātu no cilvēcisko baiļu nišām, maldu tumsas šaurajām velvēm, pacelties pār piezemēto patību, pārvarēt materiālās domāšanas cietoksni un atvērt sev bezgalīgo Patiesības iepazīšanas sfēru.

Kur cilvēka uzmanība, tur viņa domas, vārdi un darbi, tur arī cilvēka dzīve – tās beigas vai arī sākums. Katrs cilvēks, kurš māk valdīt pār sevi un pavēlēt savām domām un emocijām, dāvā savu bezgalīgo garīgo Mīlestību cilvēkiem un ir pats bagātākais un laimīgākais cilvēks šajā pasaulē.


Ceturtais pamats

GARĪGI-TIKUMISKĀ PILNVEIDOŠANĀS

Dzīvo ar Dvēseli, rīkojies pēc Sirdsapziņas. Seko tikumiskas uzvedības normām un garīgi strādā ar sevi. Uzlabo sevi katru dienu, pilnveidojies labvēlīgos darbos, labvēlīgos nodomos, dziļākajās jūtās. Apejies ar citiem tā, kā gribi, lai apejas ar tevi.

Cilvēks, garīgi-tikumiski pilnveidojoties, ir spējīgs caur paplašinātu apziņas stāvokli iepazīt Patiesību. Izejot ārpus materiālās domāšanas ierobežotajiem rāmjiem, cilvēks atklāj sevī daudz lielākas dotības un iespējas īstenajā realitātē. Patiesu ietekmes spēku cilvēks saņem tikai tad, kad saskaras ar savas cilvēciskās būtības garīgo sākotni.


Piektais pamats

VIENOTĪBA

Vienotība Garā rada vienotību pasaulē. Apvieno un radi! Šķeļ – sistēma, apvieno – cilvēki! Cilvēkus sīkās kopās šķeļ matērija un tās vajadzības. Vienkopus cilvēkus apvieno garīgais īpašums.

Darbs ar sevi un garīgi-tikumiskā pilnveidošanās palīdz cilvēkam apvienoties ar savu garīgo sākotni, kas dāvā patiesu brīvību. Personības kalpošana augstākajam garīgajam Labumam – Labestībai noved apvienošanos ar savu garīgo dabu. Visiem cilvēkiem sākotnēji pieder kopīga vērtība – garīgais īpašums. Tas ir saskaņas un kopīga mērķa garants, tas ir tas, kas dara visus cilvēkus vienotus savā dziļākajā būtībā.


Sestais pamats

JAUNRADE

Radi labestību un nekalpo ļaunumam.
Dzīvo ar garīgo īpašumu - ar to, no kā rodas jebkura cēla darbība. Tikai tad spēsi saskatīt notikumus Patiesības gaismā, saprast cilvēkus un viņu dziļāko būtību, mācēsi koriģēt savu dzīvi un darbību saskaņā ar Sirdsapziņu. Dzīvo ar savu garīgi-tikumisko sākotni, radot cēlas jūtas, domas, vārdus un darbus.

Labāk dzīvot pūloties Sirdsapziņai, smeļot spēku no garīgā avota, nekā nīkuļot lietu nedzīvajā redzamībā, dāsni kalpojot nepiesātināmās matērijas sistēmai. Viss šajā pasaulē ir saistīts un nekas personībai nepaliek bez sekām. Cilvēks ir viesis šajā pasaulē: ar ko piedzimst, ar to arī aiziet, nepaņemot neko no pasaules materiālajiem dārgumiem. Steidzies dzīves laikā pavairot sevī garīgi-tikumisko bagātību – garīgo īpašumu, jo tas ir vienīgais neiznīcināmais dārgums – garīgais spēks, kas paver ceļu personībai uz patiesu nemirstību..

Miers un saskaņa sabiedrībā sākas ar mieru un saskaņu cilvēkā pašā.


Septītais pamats

GARĪGAIS ĪPAŠUMS

Garīgo īpašumu nav vērts meklēt ārējā pasaulē, jo tas ir cilvēkā pašā - viņa jūtu, domu, vārdu un darbu garīgi-tikumiskajā transformācijā. Ja rosīgs cilvēks, iegrimis šīs niecīgās pasaules kņadā, dzīvo sevī ar garīgo īpašumu, tad pasaulīgajās lietās viņa Gudrība nezinās robežu un darbi būs cieši saistīti ar viņa dzīves patieso jēgu.

Viss pasaulīgais ir laicīgs un mainīgs cilvēciskās eksistences mirkļa putekļos. Vēlme gūt personīgu labumu nes līdzi nebeidzamu problēmu nastu, ātri izsmeļot spēkus. Vēlme gūt laicīgu pasaulīgo varu rada priecīgus sapņus un bēdīgu sevis nomērdēšanu vēl dzīves laikā. Patiesa vēlme uzveikt savu materiālo dabu un reāls, garīgs darbs ar sevi paceļ virs patības un atver diženo garīgā īpašuma dārgumu glabātuvi. Un tad, lai kāds arī nebūtu šīs zemes iznākums, tu savā Dzīvē jau esi Uzvarētājs!