Kas ir Globālās partnerības noruna ALLATRA?

Mēs esam ārpus politikas un ārpus reliģijas.

Globālās partnerības noruna ALLATRA ― tas ir fundaments garīgi-radošas sabiedrības praktiska modeļa izveidošanai, ieviešot sabiedrības dzīves nodrošināšanas darbības sfērās kvalitatīvi jaunu cilvēcisko attiecību formātu, kas balstās uz cilvēcīgiem, garīgi-tikumiskiem 7 pamatiem ALLATRA.

Šī sabiedrības modeļa iekļaušanu dzīvē realizē Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneri – sociāli aktīvi, godprātīgi dažādu kompāniju, uzņēmumu un citu organizāciju vadītāji visās darbības sfērās visā pasaulē, kuri pēc brīvprātīgas iniciatīvas uzņemas cēlsirdīgu atbildību - ieviest un realizēt savā krietnajā darījumu praksē 7 pamatus ALLATRA.

Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneri ir fiziskas un juridiskas personas, kas ir komerciālu vai arī nekomerciālu organizāciju vadītāji. Tie ir pārmaiņu iniciatori - spēcīgas Personības - no kuriem ir atkarīgs gan viņiem padoto cilvēku finansiālais stāvoklis, gan arī garīgi-tikumiskā izaugsme. Globālās partnerības noruna ALLATRA atrodas ārpus politikas un reliģijas. Mēs esam priecīgi sveikt mūsu rindās labākos no labākajiem vadītājiem, kuri uzņēmušies atbildību par sabiedrības likteni, kuri vēlas būt par krietnuma, godīguma, sociālās atbildības un morālo un sociālo vērtību piemēru, vadītājus, kuri vēlas būt priekšgalā, realizējot globālas, visu tautu iniciatīvas, kuri tiecas izkopt mūsdienu sociālajā vidē augsti kulturālas, cilvēciskas attiecības un ir gatavi saskaņot savu darbību un stratēģiju ar visas cilvēces garīgajām vērtībām ― 7 pamatiem ALLATRA.

Sava iekšējā garīgā pienākuma izpildīšana pašam pret sevi, bez jebkādām savtīgām vēlmēm, apgānītām ar skopumu un pasaulīgām iekārēm, dod iekšēju atbalstu, mieru un līdzsvaru, pavairojot rezultātus.

Globālās partnerības noruna ALLATRA – tā ir vēsturē unikāla visu tautu sabiedriska iniciatīva, virzīta uz garīgi-tikumiskās krīzes pārvarēšanu, kas ir par pamatu visām globāli ekonomiskām, politiskām, reliģiozām un sociālām problēmām mūsdienu cilvēcē. Laiks parādīja - sabiedrība, kuras vērtību modelis balstās uz patērēšanu un sagraušanu, virzās uz iznīcību. Pētījumi un zinātniskie darbi socioloģijā, ekonomikā un citās nozarēs norāda uz to, ka izeja no globālās krīzes un cilvēces izdzīvošana iespējama tikai radot sabiedrībai principiāli jaunu attīstības virzienu, balstītu uz mūžīgām cilvēciskām patiesībām, kas saistītas tādu vērtību nostiprināšanā kā Cilvēcīgums, Taisnīgums, Solidaritāte un Godprātība.

Globālās partnerības noruna ALLATRA, balstās uz 7 pamatiem ALLATRA. Tā aicina sadarboties, lai attīstītu un nostiprinātu jaunu, garīgi-radošu cilvēciskās sabiedrības modeli, balstītu uz pašsaprotamām tikumiskām un garīgām vērtībām. Tā ir spējīga novērst nevēlamus notikumus mūsdienu civilizācijā un nostiprināt cilvēci garīgi-tikumiskā attīstībā, atverot tās garīgo potenciālu.

Pirmajā vietā izvirzi tiekšanos pēc sava iekšējā garīguma. Šai tieksmei pēc garīguma ir jāaizvieto savtīgās vēlmes, pasaulīgās piesaistes un bailes, tad iegūsi līdzsvaru savā ikdienā un ideālu attieksmi pret dzīvi.

Šodien simtiem tūkstošu apzinīgu, sociāli aktīvu pārstāvju no dažādām darbības sfērām un nozarēm vairāk kā 200 valstīs visā pasaulē atbalstīja visu tautu vispasaules iniciatīvu - Globālās partnerības norunu ALLATRA un 7 pamatus ALLATRA.

Nozīmīgākie Globālās partnerības norunas ALLATRA uzdevumi ir:

- 7 pamatu ALLATRA aktīva ieviešana pasaules sabiedrības dzīvē, un ar to palīdzību nostiprināt cilvēku domāšanā un darbībā garīgi-tikumiskas prioritātes;

- tādu apstākļu radīšana, kas apvienotu pasaules tautas, balstoties uz garīgiem pamatiem, draudzību, solidaritāti un savstarpēju palīdzību;

- efektīvas un ražīgas mijiedarbības organizēšana starp sociāli aktīviem, godprātīgiem kolektīvu vadītājiem visās darbības sfērās visā pasaulē, balstoties uz 7 pamatiem ALLATRA lai ieviestu un nostiprinātu garīgi-radošo vektoru sabiedrības dzīves aktivitātēs.

Ja rosīgs cilvēks, iegrimis šīs niecīgās pasaules kņadā, savā būtībā dzīvo, piederot garīgajai pasaulei, tad arī laicīgajos sasniegumos viņa gudrība nezinās robežu un viņa darbi būs cieši saistīti ar dzīves dziļāko jēgu.


BŪTĪBA

Globālās partnerības noruna ALLATRA ir:

- fundaments cilvēku darbībām un savstarpējām attiecībām visā pasaulē, balstīts uz 7 pamatiem ALLATRA, kas savā būtībā ietver vispārcilvēciskas, universālas garīgas vērtības;

- labprātīga brīvās gribas izpausme, kas apzīmē piederību pie pasaulē lielākās visu tautu globālās iniciatīvas, kas vērsta uz jauna, garīgi-radoša sabiedrības modeļa ieviešanu;

- sociāli aktīvas pilsoniskās pozīcijas paušana ar mērķi izveidot ne tikai vārdos, bet arī darbos fundamentu sabiedrības attīstībai, kas balstīts uz vispārcilvēciskām garīgi-tikumiskām vērtībām;

- vienošanās pēc personīgās iniciatīvas, kas neparedz juridiskās formalitātes; kļūstot par Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneri, vadītājs uzņemas atbildību par savu personīgo cilvēcisko īpašību pilnveidošanu un tādu apstākļu izveidošanu, kas palīdzētu izpausties un attīstīties garīgi-tikumiskām vērtībām darba kolektīvā;

- vienošanās starp krietniem un godīgiem cilvēkiem, kas tiecas būt par morālu un sociālu vērtību piemēru sabiedrībā, kas attīsta savu darbību un stratēģiju, balstoties uz vispārcilvēciskām vērtībām ― 7 pamatiem ALLATRA.


Globālās partnerības noruna ALLATRA nav juridisks dokuments, bet ir daudzkārt nozīmīgāks apliecinājums, kas raksturo dotās Norunas Partnera Personību. Piederība šai globālajai visu tautu iniciatīvai demonstrē reālu krietna un godīga cilvēka nolūku, kurš Goda vārdu un darbu vērtē augstāk par jebkuru formālu papīru un savā dzīvē vadās pēc vispārcilvēciskām garīgi-tikumiskām vērtībām ― 7 pamatiem ALLATRA.

Organizāciju vadītāji, pievienojoties Globālās partnerības norunai ALLATRA, oficiāli paziņo un demonstrē, ka atbalsta visu tautu globālo iniciatīvu un veicina radošas, miermīlīgas sabiedrības formēšanos un uzplaukumu. Šie godājamie cilvēki apliecina ar saviem vārdiem un darbiem, ka savā darījumu praksē vadās pēc Personības morāli-ētisko principu kopuma, augstākajām vispārcilvēciskajām vērtībām ― 7 pamatiem ALLATRA, kas kļuvuši par stūrakmeņiem cilvēku attiecībās profesionālajā vidē, piemēram, sociālajā, ekonomiskajā, zinātniskajā vai jebkurā citā darbības sfērā.

Globālās partnerības norunas ALLATRA pamatā ir pārliecība par to, ka tikai ar kopīgām pūlēm un cilvēku mijiedarbību, balstītu uz vispārcilvēcisku garīgu vērtību fundamentu, ir iespējams izveidot un realizēt kvalitatīvi jaunu sabiedrības modeli - sabiedrību, kurā prioritātes ir garīgi-tikumiskie orientieri un vērtības. Sabiedrību, kur jebkurā darbības sfērā, tai skaitā arī biznesā, primārais ir garīgo vērtību nostiprināšana un aizstāvēšana, tikai pēc tam – ienākumi.

Viss pasaulīgais ir laicīgs un mainīgs cilvēciskās eksistences mirkļa putekļos. Vēlme gūt personīgu labumu nes līdzi nebeidzamu problēmu nastu, ātri izsmeļot spēkus. Vēlme gūt laicīgu pasaulīgo varu rada priecīgus sapņus un bēdīgu sevis nomērdēšanu vēl dzīves laikā. Patiesa vēlme uzveikt savu materiālo dabu un reāls, garīgs darbs ar sevi paceļ virs patības un atver diženo garīgā īpašuma dārgumu glabātuvi. Un tad, lai kāds arī nebūtu šīs zemes iznākums, tu savā Dzīvē jau esi Uzvarētājs!

Apvienojot pūles uz garīgi-tikumiskās ideoloģijas pamata, cilvēce spējīga atrisināt jebkurus - pat ārkārtēji grūtus uzdevumus sabiedrībai. Ar kopīgiem radošiem spēkiem spēsim pārvarēt finansiāli-ekonomiskās krīzes, dabas un laikmeta izaicinājumus, ar ko grūti cilvēkiem tikt galā vienatnē. Tāpēc šodien ir īpaši svarīgi atbalstīt vienam otru, tiekties uz krietni augstāku sadarbības līmeni, izmantot savstarpējās papildināšanas iespējas. Garīgi-radošā sabiedrības attīstības stratēģija viennozīmīgi labvēlīgi atsauksies uz katra cilvēka dzīvi un dos drošu pamatu nākamajām paaudzēm.