REALIZACE OSNOV GLOBÁLNÍ PARTNERSKÉ DOHODY ALLATRA

Globální dohoda o partnerství ALLATRA pomáhá spojit lidi dobré vůle. Ti, kteří ji přijali, stojí v avantgardu všenárodní iniciativy a s ní souvisejících nevyhnutelných globálních změn po celém světě. Globální partnerská dohoda ALLATRA je dobrovolným sdružením slušných a čestných lídrů ve svém oboru, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za zavedení duchovních a mravních hodnot do praxe, a to jak v jejich profesní oblasti, tak i v rámci svých sil a možností v jiných oblastech života společnosti.

Systém rozděluje, lidé sjednocují!

Globální dohoda o partnerství ALLATRA iniciuje sjednocení tvůrčích sil lidstva, spolupráci poctivých lidí, kteří usilují o začlenění nového formátu partnerských (obchodních) vztahů založených na Cti a Důstojnosti do praxe, což významně přispívá ke stálému duchovnímu, morálnímu, sociálnímu a ekonomickému vývoji světové společnosti.

Stávající partneři Globální dohody o partnerství ALLATRA jsou fyzické a právnické osoby, které jsou investory, zakladateli a řediteli firem, podniků a dalších organizací. S veškerým možným úsilím a dobrovolně berou na sebe odpovědnost za praktickou realizaci Globální partnerské dohody ALLATRA a jejich 7 osnov ALLATRA, , které jsou klíčové pro vytvoření pracovních a partnerských vztahů na kvalitativně jiné úrovní.

Ten, kdo pochopí svou duchovní podstatu, pochopí sebe. Moudrý člověk využívá výdobytků civilizace ve svém životě nezištně ve prospěch lidí a tím krotí své emoce, disciplinuje myšlenky a projevuje se v nové kvalitě své duchovní činnosti. Protože vnější činy a aktivity jsou jen odrazem vnitřní práce na sobě.

Realizace základů by měla být chápána jako dlouhodobý proces, jehož účinnost závisí na neustálém sebezdokonalování Partnerů, jejich píli v praktickém využití 7 osnov ALLATRA a na progresivních změnách v jejich profesní činnosti. Účinnost procesu při praktické realizaci Globální partnerské dohody ALLATRA je také neodmyslitelně spojena s kvalitativními změnami v kultuře lidských vztahů, v jejich každodenní práci a plodné spolupráci s Partnery na kvalitativně nové úrovni. Celosvětové rozšíření těchto osnov umožňuje Partnerům společně řešit veškeré problémy při budování kvalitativně nového modelu duchovní a morální světové společnosti.

Člověk jako Osobnost bude moci přinést sobě a společnosti mnohem více dobra, pokud se stane příkladem pro ostatní.

Jak se chová veliký člověk, žijící hodnotami duchovního dědictví, tak se budou chovat i obyčejní lidé, dívající se na něj.

Duchovní transformace společnosti začíná aktivní činností a přátelstvím poctivých Osobností, které poznávají sebe sama a spojují lidi na duchovní bázi.

Při realizaci základů dohody o globálním partnerství ALLATRA jsou klíčovými faktory úspěchu:

― široká podpora osnov Globální partnerské dohody ALLATRA prostřednictvím informování spolupracovníků, partnerů a zainteresovaných stran organizace o přijetí sociální, duchovní a morální odpovědnosti;

― zahrnutí osnov Globální partnerské dohody ALLATRA jako nedílnou a důležitou součást každodenní profesní činnosti a obchodní strategie;

― zavedení 7 osnov ALLATRA jako základní součást podnikatelské etiky obchodních vztahů a interního etického kodexu organizace;

― zájem administrativy o vytvoření duchovního a morálního prostředí v organizaci, budování konstruktivních vztahů mezi lidmi, projev osobní účasti v duchovní a morální motivace kolektivu. V pracovní, partnerské a klientské sféře vytvoření atmosféry s převládajícími morálními hodnotami a nejlepšími osobními vlastnostmi, nejen ve slovech, ale i v činech. To vše přispívá nejen ke stabilnímu růstu podniku, k překonávání krizových situací, ale i k postupné realizaci hlavního cíle - budování společnosti na základě kulturních, morálních a duchovních hodnot;

― demonstrace pozitivních příkladů laskavosti, otevřenosti, poctivosti a důstojnosti a to i prostřednictvím iniciativy, podpory a osobní účasti v provádění programů Globální partnerské dohody ALLATRA;

― praktická připravenost ke studiu a neustálému sebezdokonalování, upřímná otevřenost ke konstruktivnímu dialogu a integraci na základě Globální partnerské dohody ALLATRA;

― mediální popularizace informací o pozitivních změnách v duchovním a morálním životě kolektivu, o konkrétních lidech, kteří prostřednictvím svých společensky důležitých činů upevňují duchovní a morální základy, jak své Osobnosti, tak i celé společnosti.