SEDM OSNOV ALLATRA
ZÁKLADNÍ SVĚTONÁZOR
DUCHOVNÍ A TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

HODNOTA ŽIVOTA je VE SVOBODĚ VOLBY. Pouze správné SEBEOVLÁDÁNÍ, DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ povede lidi k JEDNOTĚ, TVOŘENÍ a znovunabytí DUCHOVNÍHO DĚDICTVÍ.


První osnova

HODNOTA ŽIVOTA

Nejvyšší hodnota v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chránit jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý, dává každému šanci znásobit svou hlavní hodnotu - vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná věc, která otevírá cestu Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti.

Zvyšujme tuto hodnotu svého života každý den, protože smrt nás může náhle zaskočit kdykoli. Usilujme o dokonalost, o sjednocení osobní volby a své činnosti s hlavním smyslem své existence - duchovní a morální přeměnou, službě vyšším všelidským duchovním hodnotám.


Druhá osnova

SVOBODA VOLBY

Svoboda volby je největší dar člověku.
Každý, kdo na sobě poctivě každý den pracuje, na své duchovní a morální přeměně, získává skutečnou svobodu osobnosti - svobodu od vlastního sobectví, strachů a iluzí tohoto světa, od nekonečných pozemských přání a pochybností, utrpení a klamů. Toto je pravá svoboda lidského ducha, který nemá žádná pozemská omezení, která daruje člověku vnitřní oporu a dělá ho silným a nezávislým na jakýchkoli okolnostech.


Třetí osnova

OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA

Neexistuje pro člověka vyšší moci ve světě, než moc nad sebou samým, protože v duchu tkví vítězství nad materiálním světem. Ovládání sebe sama je pro člověka mnohem cennější než vlastnictví jakéhokoli pozemského bohatství světa, neboť otevírá cestu k poznání skutečné Moudrosti, která pomáhá osvobodit svou mysl od lidských strachů, pochyb, povznést se nad pozemské starosti, překonat tvrdost materiálního myšlení, otevřít pro sebe nekonečnou sféru poznání Pravdy.

Kde je pozornost člověka, tam jsou jeho myšlenky, slova a činy, tam je i život člověka - jeho konec nebo začátek. Každý člověk, který ovládá sebe sama, velí svým myšlenkám a emocím, daruje svou nevyčerpatelnou duchovní Lásku lidem, je nejbohatším a nejšťastnějším člověkem na tomto světě.


Čtvrtá osnova

DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ

Žijme Duší, jednejme podle Svědomí. Dodržujme pravidla morálního chování a duchovně pracujme na sobě. Proměňujme se každý den, zdokonalujme se pomocí dobrých skutku, blahých myšlenek a hlubokých vnitřních pocitů. Chovejme se k druhým tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.

V procesu duchovního a mravního zdokonalování je člověk schopen prostřednictvím rozšířeného stavu vědomí poznat Pravdu, vyjít za rámec omezeného materiálního myšlení, objevit v sobě mnohem více schopností a možností ve skutečné realitě. Skutečnou sílu vlivu člověk získá jen tehdy, když se setkává s duchovním pramenem své lidské přirozenosti.


Pátá osnova

JEDNOTA

Jednota v duchu vytváří jednotu v celém světě. Sjednocujme a tvořme! Systém rozděluje, lidé sjednocují! Lidi rozděluje a drobí matérie a její potřeby. Naopak duchovní dědictví lidi spojuje.

Práce nad sebou, duchovní a mravní zdokonalování, podporují jednotu člověka s jeho duchovním pramenem, který mu (následně) daruje pravou svobodu. Služba nejvyššímu duchovnímu Blahu - Dobru, vede ke spojení osobnosti se svojí duchovní podstatou. Všichni lidé od prvopočátku mají společnou hodnotu - duchovní dědictví. To je garant shody a jednoty cílů, to je to, co všechny lidi spojuje ve své hluboké podstatě.


Šestá osnova

TVOŘENÍ

Vytvářejme dobro a nedávejme se do služeb zla.
Žijme duchovním dědictvím, tím, z čeho se rodí každé blahodárné tvoření. Teprve pak budeme vidět události ve světle Pravdy, pochopíme ostatní lidi a jejich hlubokou podstatu, dokážeme řídit své životy a práci podle Svědomí. Žijme svým duchovním a morálním zdrojem, ze kterého pramení blahé pocity, myšlenky, slova a skutky.

Je lepší žít prací podle Svědomí, čerpat sílu tvoření z duchovního zdroje, než skomírat v iluzi mrtvé vidiny věci a slepě sloužit systému nenasytné materie. Všechno na tomto světě je vzájemně propojeno a nic pro osobnost neprojde bez následku. Člověk je hostem na tomto světě - s čím se narodí, s tím také odejde, aniž by něco vzal z jeho materiálních pokladů. Spěchejme v průběhu života znásobit duchovní a morální bohatství - duchovní dědictví, protože to je jediný nezničitelný poklad - duchovní síla, která otevírá osobnosti cestu ke skutečné nesmrtelnosti.

Mír a harmonie ve společnosti se začíná u míru a harmonie uvnitř každého člověka.


Sedmá osnova

DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Duchovní dědictví nehledejme ve vnějším světě, protože je uvnitř člověka, v jeho duchovní a morální přeměně, v pocitech, myšlenkách, slovech a činech. Je-li aktivní člověk ponořen do tohoto uspěchaného světa, ale uvnitř sebe žije duchovním dědictvím, ani ve světských vymoženostech jeho moudrost nezná hranice a veškerá jeho činnost bude úzce spjata s původním smyslem jeho života.

Všechno pozemské je dočasné a proměnlivé v prachu okamžiku lidské existence. Touha získat osobní prospěch nese břemeno nekonečných problémů, které rychle ubírají síly. Touha získat dočasnou pozemskou moc vytváří sny radosti a smutky, které nás usmrcují ještě během života. Upřímná touha překonat svou pozemskou podstatu a skutečná duchovní práce na sobě povznáší nad sebestředností a otevírá velikou pokladnici duchovního dědictví. A pak, bez ohledu na to, jaký bude pozemský konec - ve svém Životě jsi už nyní Vítěz!