OTÁZKY - ODPOVĚDI

Otázka: Jaké jsou výhody Globální partnerské dohody ALLATRA ve srovnání například s obchodní etikou partnerských dohod nebo s interním Etickým kodexem společnosti, založené na základě korporativního řízení s existujícími světovými modely norem a pravidel pro „společenskou odpovědnost“ v internacionálních korporacích?

Odpověď: Globální partnerská dohoda ALLATRA je skutečnou všenárodní iniciativou. Její osnovy mají mnohem hlubší smysl - to, co spojuje lidi na všelidských duchovních hodnotách je významnější než firemní zájmy a osobní příjem. Tyto osnovy vyjadřují podstatu a smysl lidské existence.

Zřejmou výhodou této dohody je dobrovolná realizace těchto osnov ze strany lidí, ne ve slovech, ale v činech, bez ohledu na jejich místo bydliště, sociální postavení, národnost, náboženství nebo politickou orientaci. Důkazem toho je rychlý růst počtu lidí na celém světě, mající zájem o zdroj, který hlouběji odhaluje 7 osnov ALLATRA. To naznačuje, že v blízké budoucnosti přijetí těchto osnov lidmi a globální změny ve světové společnosti jsou nevyhnutelně.


Otázka: Mohou se představitelé organizací občanského sdružení, jakož i další neziskové organizace připojit ke Globální partnerské dohodě ALLATRA?

Odpověď: Ano. Vedoucí organizací občanského sdružení, jakož i další neziskové organizace se mohou stát Partnery a aktivně se podílet na šíření všenárodní dobrovolné iniciativy - Globální partnerské dohody ALLATRA a jejich 7 osnovami ALLATRA. Mohou také pomoci při organizaci vzdělávacích aktivit a sociálních programů zaměřených na šíření těchto informací, podělit se zkušeností a úspěchy ve svých kolektivech v rámci praktické realizace 7 osnov ALLATRA.


Otázka: Je Globální dohoda o partnerství ALLATRA právně závazná a má status právního dokumentu?

Odpověď: Ne. Je to čistě dobrovolná globální iniciativa. Tato dohoda se zakládá na dodržování morální a etické odpovědnosti každého účastníka, na projevech duchovních a morálních kvalit jeho Osobnosti a na sjednocování lidí na duchovních a mravních principech. Cílem dohody je pomáhat a přispívat k progresivnímu rozvoji a transformaci jak člověka, tak i celé společnosti.