VÝHODY PRO PARTNERY
Globální partnerské dohody ALLATRA

Neustálé zdokonalování osobních lidských kvalit a neustálá komplexní práce na vytvoření pozitivního duchovního a tvořivého směru rozvoje, jak své Osobnosti, tak i celé společnosti – jsou přirozenými procesy, na kterých se stabilně podílí Partneři globální partnerské dohody ALLATRA.

Duchovní Moudrost, jako pravé zrno dává dobrou úrodu a pomáhá člověku osvobodit svou mysl od lidských strachů a pochyb, povznést se nad pozemské starosti, překonat tvrdost materiálního myšlení a otevřít pro sebe nekonečnou sféru poznání Pravdy.

Ta mu pomáhá povznést se nad pocitem osamělosti a oddělenosti, dívat se na svět z výšky duchovního přesvědčení bez předpojatosti a materiální iluze.

Moudrost dává lidem upřímnost a cílevědomost, obohacuje jeho chápání a zvyšuje odpovědnost za duchovní kvality života.

Tímto způsobem, pevná životní pozice, osobní iniciativa a podpora úspěšného uskutečňování základů Globální partnerské dohody ALLATRA v praxi, umožňuje partnerům realizovat následující výhody:

  • možnost rozvoje nejlepších lidských vlastnosti prostřednictvím zapojení do společenských aktivit, které přispívají k vytváření podmínek pro kulturní, duchovní, mravní a intelektuální sebezdokonalování jak pro Osobnost, tak i pro celé světové společenství;
  • výměna znalostí a zkušeností v oblasti společensky odpovědného podnikání, které podporuje vzájemný pokrok a rozvoj podniků a společností, které se podílejí na realizaci této dobrovolné iniciativy;
  • posilování přátelských partnerských vztahů přispívá k růstu důvěry a vzájemné podpory, a také napomáhá hospodářskému pokroku, efektivnímu vyřešení společných otázek na úrovni civilizovaných mezilidských vztahů;
  • použití 7 osnov ALLATRA k vytvoření přátelské atmosféry v pracovních, partnerských a zákaznických kolektivech (jako nedílná součást společnosti). Ideologická atmosféra jednoty a vzájemné pomoci na základě morálních všelidských duchovních principů, zabezpečuje:

+ ideologickou jednotu a soudržnost lidí;

+ zvýšení produktivity a efektivity práci;

+ zvýšení společenského významu, odpovědnosti a kvality vztahů v kolektivech, včetně zvýšení míry vzájemné úcty, zdvořilosti a lidskosti;

+ vznik inovačních idejí, iniciativ a návrhů;

+ budování důvěry a to jak v pracovním, tak i v klientském kolektivu, což pomáhá předejít časté výměně zaměstnanců;

+ zlepšení pověsti, jako spolehlivé a odpovědné organizace s lepšími pracovními podmínkami a specialisty, mající vysoké lidské a profesionální kvality;

+ rozšíření klientského kolektivu, zapojení společensky aktivních, stejně smýšlejících zákazníků, kteří jsou společensky odpovědní a dodržují životní pozice, zakládající se na 7 osnovách ALLATRA;

+ předvídání směrů ve vývoji podniku a jeho odolnosti proti krizi a mimořádným událostem; lidé, kteří mají duchovní a morální základy vzájemných vztahů (který se zásadně liší od spotřebitelských vztahů), jsou v krizových situacích odolnější vůči stresu, jsou schopni nestandardních řešení nepředvídatelných problémů, rychlého spojení svých úsilí, přátelství, vzájemné podpory a vzájemné pomoci;

+ možnost intenzivnějšího přitahování investičního kapitálu v důsledku své pověsti a dobrého jména jako nejaktivnějšího, společensky odpovědného vedoucího, podporovaného respektem ve společnosti, vedoucího, který se zabývá poctivou činností - podnikáním s lidskou duší a neukazuje proměnlivé masky lidské tváře!

Duchovní stabilita Osobnosti umožňuje překonat kteroukoli finanční krize bez ztrát. Věčná Moudrost umožňuje člověku vyvíjet se duchovně, znát tajný smysl minulých a budoucích událostí.