Co je to Globální partnerská dohoda ALLATRA?

Jsme mimo politiku a náboženství.

Globální partnerská dohoda ALLATRA ― je základem pro praktickou realizaci modelu duchovní tvořivé společnosti prostřednictvím vytvoření činností v pracovní sféře společnosti kvalitativně nové podoby mezilidských vztahů, založené na všelidských duchovních a morálních 7 osnovách ALLATRA.

Zavedení tohoto modelu společnosti se realizuje za pomoci Partnerů Globální partnerské dohody ALLATRA - sociálně aktivními a slušnými řediteli předních firem, podniků a dalších světových organizací ve všech pracovních sférách, kteří na sebe dobrovolně vzali ušlechtilou zodpovědnost za provádění a realizaci obecně uznávaných 7 osnov ALLATRA ve svých poctivých obchodních a podnikatelských činnostech.

Partneři Globální partnerské dohody ALLATRA - jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou řediteli či vedoucími komerčních nebo nekomerčních organizaci. Jsou to iniciátoři změn, silné Osobnosti, na kterých záleží nejenom finanční blahobyt podřízených lidí, ale také jejich duchovní a morální zdokonalování. Globální partnerská dohoda ALLATRA leží mimo politiku a náboženství. Jsme rádi, že do našich řad vstoupili ti nejlepší ředitelé, kteří vzali na sebe zodpovědnost za osud společnosti a jsou ochotni být příkladem čestnosti, poctivosti, sociální odpovědnosti a morálních ctností. Velitelé, ředitelé a vedoucí pracovníci stojící v avantgardě realizaci všenárodní iniciativy, směřující k vytvoření vysoké úrovně mezilidských vztahů v moderní společnosti jsou připraveni uvést do souladu svoji činnost a strategii s všelidskými duchovními hodnotami ― 7 osnovami ALLATRA.

Vykonávaní své vnitřní duchovní povinnosti vůči sobě samému bez jakýchkoliv sobeckých motivů, bez poskvrnění chamtivostí a pozemskými touhami poskytuje vnitřní oporu, klid, spokojenost a znásobuje výsledky.

Globální partnerská dohoda ALLATRA je v naší historii unikátní všenárodní společenská iniciativa zaměřená na překonání duchovní a morální krize, která je kořenem všech globálních ekonomických, politických, náboženských a sociálních problémů moderního lidstva. Čas ukázal, že společnost a její hodnotový model, který je zaměřen na konzum a ničení, se ve svém důsledku blíží k sebelikvidaci. Výzkumné a vědecké práce v oblasti sociologie, ekonomie a dalších oborů ukazují, že výstup z globální krize a přežití civilizace je možná pouze tehdy, přijme-li společnost zcela nový směr vývoje na základě věčných, všelidských pravd, které vedou k posílení takových lidských hodnot, jakými jsou Lidskost, Spravedlnost, Solidarita a Poctivost.

Globální partnerská dohoda ALLATRA, která je založena na 7 osnovách ALLATRA, je zaměřená na podporu rozvoje a upevňování nového modelu duchovní a tvořivé lidské společnosti, založené na morálních a duchovních hodnotách. Je schopná, pro současnou civilizaci, zabránit nežádoucím událostem, upevnit duchovní a mravní vývoj lidstva a využít svůj duchovní potenciál.

Když směřování ke svému vnitřnímu duchovnímu dědictví postavíme na první místo nad svými sobeckými touhami, světskými pouty a strachem, pak získáváme vyrovnanost svého bytí a ideální vztah k životu.

K dnešnímu dni, statisíce vědomých, společensky aktivních zástupců z různých profesních i pracovních oblasti ve více než 200 zemích světa podpořili celosvětovou mírovou iniciativu Globální partnerské dohody ALLATRA a 7 osnov ALLATRA.

Hlavními cíli Globální partnerské dohody ALLATRA jsou:

- aktivně uvádět do života společnosti 7 osnov ALLATRA a s jejich pomocí upevňovat v myšlení a činnosti lidi duchovní a morální priority;

- vytvářet podmínky pro spojení národů světa na duchovním základu, přátelství, solidaritě a vzájemné pomoci;

- organizovat efektivní a účinné spolupráce mezi společensky aktivními a čestnými řediteli a vedoucími kolektivů ve všech pracovních oblastech po celém světě na základě 7 osnov ALLATRA ve prospěch blaha rozvoje a upevnění duchovního a tvořivého vektoru života a fungování společnosti.

Je-li aktivní člověk ponořen do tohoto uspěchaného světa, ale uvnitř sebe žije duchovním dědictvím, ani ve světských vymoženostech jeho moudrost nezná hranic a veškerá jeho činnost bude úzce spjata s původním smyslem jeho života.


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Globální partnerská dohoda ALLATRA ― je:

- základ pro činnosti a vzájemné vztahy lidí po celém světě, postavený na 7 osnovách ALLATRA, podstatou kterých jsou všelidské univerzální duchovní hodnoty;

- dobrovolná účast v největší světové mezinárodní iniciativě zaměřené na zřízení nového modelu rozvoje duchovní a tvořivé společnosti;

- projev společensky aktivní občanské pozice s cílem vytvořit ne ve slovech, ale v konkrétních činech základ pro rozvoj společnosti založené na všelidských duchovních a mravních hodnotách;

- dohoda vycházející z vlastní iniciativy a nevyžadující právní formality. Jako Partner Globální partnerské dohody ALLATRA přebírá odpovědnost za zlepšení osobních lidských vlastností a za vytváření podmínek pro projevení a rozvoj duchovních a morálních kvalit pracovního kolektivu;

- dohoda slušných a poctivých lidí, kteří chtějí být příkladem morálních a společenských hodnot pro společnost a své aktivity a strategii řídit všelidskými hodnotami ― 7 osnov ALLATRA.


Globální partnerská dohoda ALLATRA není právní dokument, ale je to významné svědectví, které charakterizuje Osobnost Partnera této dohody. Účast v této globální všenárodní iniciativě ukazuje skutečný záměr dobrého a poctivého člověka, který čestné slovo a Čest oceňuje více, než jakýkoli formální papír a ve svém životě se řídí všelidskými duchovními a morálními hodnotami ― 7 osnov ALLATRA.

Vstupem do globální partnerské dohody ALLATRA ředitelé a vedoucí organizací oficiálně vyjadřují svou podporu všenárodní globální iniciativy a tím pomáhají ve tvorbě a formování mírové a tvořivé společnosti. Tito obdivuhodní lidé slovy a činy potvrzují, že se řídí ve svých obchodních aktivitách souborem mravních a etických zásad Osobností, vyššími lidskými hodnotami ― 7 osnov ALLATRA, které mají zásadní význam pro mezilidské vztahy v profesních oblastech, jako jsou sociální, ekonomické, vědecké a jiné činnosti.

Hlavní idea globální partnerské dohody ALLATRA - přesvědčení, že pouze společným úsilím a spoluprací lidí na základě všelidských duchovních hodnot je možné vytvořit a realizovat kvalitativně nový model společnosti. Společnosti, ve které jsou prioritou duchovní a morální hodnoty. Společnosti, ve které v jakékoli pracovní sféře, včetně podnikání je primární - upevňování a ochrana duchovních hodnot a sekundární – zisková složka.

Všechno pozemské je dočasné a proměnlivé v prachu okamžiku lidské existence. Touha získat osobní prospěch nese břemeno nekonečných problémů, které rychlé ubírají síly. Touha získat dočasnou pozemskou moc vytváří sny radosti a smutky, které nás usmrcují ještě během života. Upřímná touha překonat svou pozemskou podstatu a skutečná duchovní práce na sobě povznáší nad sebestřednosti a otevírá velikou pokladnici duchovního dědictví. A pak bez ohledu na to, jaký bude pozemský konec - ve svém Životě jsi už nyní Vítěz!

Spojením úsilí, které je založené na duchovních a mravních hodnotách je lidstvo schopno řešit jakékoli i mimořádně složité problémy společnosti společně, prostřednictvím tvořivých sil překonat finanční i hospodářské krize, výzvy času a přírody, které sám člověk nezvládne. Proto je dnes obzvláště důležité, abychom se vzájemně podporovali, hledali nejefektivnější úrovně spolupráce a využili vzájemně se doplňujících možností. Strategie duchovního rozvoje společnosti bude mít bez pochyby pozitivní dopad na život každého člověka a dá pevný základ pro budoucí generace.