СФЕРА НА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЕТО

Присъединявайки се към Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА, Партньорите, изразявайки своята благородна инициатива, самите те потвърждават искреното убеждение в това, че опора за процъфтяването на мира и благоденствието на народите се явяват общочовешките духовни ценности – универсалните 7 основи АЛЛАТРА, които способстват за развитието на искрените и честни взаимоотношения между хората във всичките жизнени сфери на обществото.

Всички хора имат главна ценност – духовното наследство. Това е гаранция за съгласуваност и общи цели, която, прави всички хора единни в своята вътрешна същност.

Съвременните световни проблеми, в това число и проблемите в бизнеса и икономиката в световното общество − в голяма степен са по-скоро човешки проблеми, отколкото технически. Да се измени глобалната ситуация в по-добра насока и да се разрешат възникналите трудности не е по силите на човечеството, основните развития на което съставляват общопризнатите духовни и нравствени ценности, като добросъвестност, честност, порядъчност. Само общество, чиито представители са отворени за взаимопомощ, духовно обединение и дружба, може да гарантира за своите бъдещи поколения мир, порядък и надеждност.

Вечната Мъдрост за духовния човек е като живителна влага за напояването на класа от доброто семе. Тя позволява да се открие коренът на човешките проблеми и да се подобри атмосферата на духовния живот. Дава основните ключове за разбирането на изключително сложните реалности на човека и на света, служи като източник за създаване на уникални условия в сътворяваното от човека Духовно общество.

Личната отговорност и принос на всеки човек в общото дело за духовно-нравственото преобразяване на обществото са много важни. Присъединявайки се към международната инициатива − Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА, Партньорите доброволно поемат върху себе си отговорност за:

въвеждане в своята сфера на дейност на 7 основи АЛЛАТРА в качеството на основополагащи и определящи стратегии за развитие на организацията;

укрепване посредством следването на 7 основи АЛЛАТРА на почтени, честни, искрени взаимоотношения между хората, сплотяване на работния, партньорския, клиентския колектив на основата на общочовешките духовни ценности;

способност за качествени идеологически, духовно-нравствени изменения в своята дейност, благодарение на 7 основи АЛЛАТРА които стават естествени норми за човешки взаимоотношения във всекидневната работа, фундамет за осъществяване на мъдри организирани процеси във всички жизнени сфери на човека;

оказване на публична подкрепа на Глобаното партньорско споразумение АЛЛАТРА, насочена към популяризиране в световното общество на неговите цели и задачи по пътя на разпространението на информацията чрез Интернет, публични изказвания, интервюта, средствата за масова информация, съобщения за печата и други комуникативни възможности.

Всеки човек е Личност, носеща на първо място отговорност за всичко, което прави и избира в своя живот. Не е нужно да чакаш някого, който ще дойде при теб и всичко да направи, нужно е да действаш сам и да започнеш първо от себе си. Трябва ти самият да бъдеш добър пример за обкръжаващите, тогава позитивното изменение в теб ще накара и обществото да не чака.