АЛЛАТРА ПАРТНЬОР

Партньорите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА – са честни социално активни и примерни лидери на съвременното човечество, признати и уважавани от обществото, осъществяващи сериозна и отговорна дейност в различни жизнени сфери, - отличаващи се с общоприети по-добри характеристики, присъщи на достойните представители на силното, устойчиво развито духовно-съзидателно общество:

  • стремеж към значителен положителен принос в развитието на човечеството и провеждане на задълбочена активна работа в това направление;
  • обстоен, човешки подход към своята дейност и качествена, добросъвестна реализация на поетите задължения и отговорности;
  • проява в най-висока степен на надеждност и великодушие във всички сфери на своята жизнена дейност.