РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВИТЕ НА ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ АЛЛАТРА

Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА способства за обединяването на хората на добра воля, тези, които, приемайки го застават начело на всенародната инициатива и свързаните с нея неизбежни световни изменения по целия свят. Това е доброволно обединение на достойните и порядъчни и верни на своето дело ръководители, готови да поемат върху себе си отговорност за утвърждаването практиките на духовно-нравствените основи, както в своята професионална сфера, така и по своите сили и възможности в другите сфери на труда в световното общество.

Разделя – системата, обединяват – хората!

Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА поема инициативата за обединението на съзидателните сили на човечеството, доброжелателните хора, стремящи се да утвърдят в световната практика новата форма за партньорски взаимоотношения, основани на Чест и Достойнство, носещи значителен принос за осигуряване на устойчиво духовно-нравствено, социално-икономическо развитие на световното общество.

Присъединилите се към Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА са инвеститори, организатори, ръководители на компании, предприятия и други организации във всички сфери на труда, по доброволна инициатива и поели върху себе си отговорност за предприемане на всички възможни усилия за практическа реализация на Глобалното световно споразумение АЛЛАТРА и ключовите 7 основи АЛЛАТРА, необходими за успешното световно партньорско взаимодействие в нов формат.

Разбиращият своята духовна природа, разбира себе си. Безкористно отхвърляйки светските постижение заради благото на хората, мъдрият човек укротява своите емоции, дисциплинира мислите си и открива в себе си нови качества на своите духовни постижения.Така неговите дела са само отражение на вътрешната работа над себе си.

За реализирането на основите трябва да разбираш дългосрочния процес, ефективността, от която зависи постоянното самоусъвършенстване на Партньорите, от техните усърдия за практическото осъществяване на 7 основи АЛЛАТРА и от свързаните с тези действия прогресивни изменения в тяхната професионална дейност. Резултатите от процеса на практическото осъществяване на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА също са неотделимо свързани с качествените изменения в културата на човешките взаимоотношения във всекидневната работа и с плодотворното взаимодействие на Партньорите в нов формат. Световното разпостранение на дадените основи позволява на Партньорите взаимно да решават всякакви сложни задачи при реализацията на качествено нов модел съзидателно, духовно-нравствено световно общество.

Още по – голяма полза човек като Личност, може да допринесе за себе си и обществото,когато сам стане пример за другите.

Както постъпва великия човек живеещ със ценностите на духовното наследство, така ще постъпват и духовните хора, гледайки от него.

Духовното преобразяване на обществото започва с активна дейност и дружба с почтени Личности, познаващи себе си и обединяващи хората на духовна основа.

При осъществяването основите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА ключови фактори за успеха се явяват:

― осигуряване на широка поддръжка на основите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА по пътя на информираността на сътрудниците на организацията, партньорите и заинтересованите страни в предприетата кампания на социална и духовно - нравствена отговорност;

― включване на основите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА в качеството на неразделна и важна част в ежедневната професионална дейност и предприета стратегия;

― въвеждане на 7 основи АЛЛАТРА в базисната съставляваща делова етика на партньорските споразумения и във вътрешния етически кодекс на организацията;

― заинтересованост на ръководството в създаването на духовно-нравствена атмосфера в организацията, построяване на съзидателни взаимоотношения между хората, проява на лично участие в духовно-нравствената мотивация на колектива; формиране в кръга на работния, партньорския, клиентския колектив с преобладаващи духовно-нравствени ценности и подобрени лични качества не на думи, а на дела (всичко това способства не само за стабилния ръст на предприетото,преодоляване на кризисни ситуации, но и поетапна реализация на главната цел – формиране на общество на основата на културно-нравствени, духовни ценности);

― демонстрация на позитивни примери за доброта, откритост, и достойнства у хората, в това число и чрез поемане на инициатива, поддръжка и лично участие на висшето ръководство в осъществяването на програмата на Глобалното партньорско споразумение АЛАТРА;

― практическа готовност за обучение и непрекъснато самоусъвършенстване, искрена откритост към конструктивен диалог и обединение на основата на Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА;

― популяризация в средствата за масова информация на сведения за изменение в духовно-нравствените аспекти на колективния живот, а също примера на хората, укрепващи със своите постъпки и социално значими дела на духовно – нравствените основи както на своята Личност, така и в обществото като цяло.