ВЪПРОСИ – ОТГОВОРИ

Въпрос: В какво се състои преимуществото на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА, в сравнение с деловата етика на партньорските споразумения, с кодекса на вътрешната корпоративна етика на компанията, построена на принципите на корпоративното управление, а също наличните световни модели на норми и правила на «корпоративна социална отговорност» в мултифункционалните корпорации?

Отговор: Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА е истинска всенародна инициатива. Зад неговите основи стои нещо по – голямо, то е това което обединява хората с общочовешки духовни ценности и е по-значително, отколкото кооперативните интереси и личния доход. В тези основи е изложен смисълът на съществуването на човека.

Безспорно преимущество се явява доброволната реализация на тези принципи на самите хора не на думи, а на дела, независимо от тяхното местожителство, социален статус, националност, религиозна и етническа принадлежност. За това свитедетелствува стремителният ръст на хората по целия свят, които проявяват интерес към източника, който по-дълбоко разкрива същността на 7 основи АЛЛАТРА. Това показва, че в близко време приемането от хората на тези принципи и глобални изменения в световното общество са неизбежни.


Въпрос: Могат ли организационните ръководители на гражданското общество, а също така и други нетърговски организации, да се присъединят към Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА?

Отговор: Да. Ръкововодители на организации на гражданското общество, а също така и други нетърговски организации могат да станат Партньори и активно да участват в разпространението на всенародната доброволна инициатива – Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА и неговите 7 основи АЛЛАТРА. Те също магат да помагат в организирането на учебни мероприятия, социални програми, насочени към разпространението на дадената информация, да споделят опит с достигналите успех в своите колективи в рамките на практическата реализация на 7 основи АЛЛАТРА.


Въпрос: Има ли Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА задължителна юридическа сила?

Отговор: Не. Това е особена глобална инициатива - споразумение, в което всеки участник поема върху себе си морално-етическа отговорност за проява на духовно- нравствените качества на своята Личност и съдейства за обединението на хората на духовно-нравствени принципи. То е насочено към помощ и съдействие за прогресивното развитие и преобразуването на човека, а също така и на обществото като цяло.