ПРЕДИМСТВА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ НА
Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА

Постоянното самоусъвършенстване на личните човешки качества и непрекъснатата всестранна работа над формирането на положителнен духовно – съзидателен вектор за развитие както на своята Личност, така и на обществото като цяло – са естествени процеси, в които са стабилно привлечени Партньорите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА.

Духовната мъдрост, като истинско зърно, поражда в човека добра кълняемост, помага му да освободи своя ум от нишата на човешките страхове; от тесните арки на тъмните заблуждения, да преодолява преградите на материалистичното мислене, да открие за себе си безкрайната сфера за разпознаването на Истината.

Тя му помага да се извиси и отдели от себе си, да види света от височината на духовните вярвания без пристрастеност.

Мъдростта придава на човека искреност и целеустременост, обогатява разбирането му, повишава неговата отговорност за духовно качествен живот.

По такъв начин, устойчивата жизнена позиция, личната инициатива в поддържането и успешното практическо осъществяване на основите на Глобалното партньорско спораразумение АЛЛАТРА позволява на Партньорите да реализират следните ползи:

  • възможност да усъвършенстване на най-добрите човешки качества чрез навлизане в социалната дейност, която способства за създаването на условия в обществото за културно, духовно-нравствено, интелектуално самоусъвършенстване, както на отделната Личност, така и на световното общество като цяло;
  • обмяна на знания и действителен опит в сферата на социално отговорния бизнес, което способства за взаимния прогрес и развитие на предприемачеството, задействани в реализацията на тази доброволна инициатива;
  • укрепване на дружеските партньорски връзки, съдействащи за ръста на доверие и взаимност, а също така способстват за икономическия прогрес, ефективно решение на съвместни въпроси на висотата на човешки взаимоотношения;
  • използване на 7 основи АЛЛАТРА за създаване на специална атмосфера в работническите, партньорските, клиентските колективи (като неотделима част от обществото); идеологическа атмосфера на обединение и взаимно съдействие на колектива, основана на морално-нравствени, общочовешки духовни принципи, обезпечаващи:

+ идейно обединение и сплотеност между хората;

+ повишаване производителността на труда и ефективните резултати;

+ повишаване на социалната значимост, отговорност и качество на взаимоотношенията в колективите, в това число и повишаване степента на взаимоуважение, вежливост и човечност;

+ появяване на новаторски идеи, инициативи и предложения;

+ укрепване на доверие, както от срана на работнияеския, така и от страна на клиентския колектив, избягване на изтичане на кадри;

+ закаляване на деловата и обществена репутация на надеждни и отговорни предприятия с подобрени условия на труда и специалисти, отличаващи се със своите човешки и делови качества;

+ разширение на клиентския колектив, в това число и привличане на социално активни единодушни клиенти, придържащи се към социално отговорни жизнени позиции, базиращи се на 7 основи АЛЛАТРА;

+ привеждане тенденциите за развитие на мероприятията и устойчивост при преодоляването на рискови, кризисни и критични ситуации; хора, имащи основни духовно-нравствени взаимоотношения (които са принципно отличаващи се от потребителските взаимоотношения), в кризисни ситуации са по-устойчиви към стрес, способни са на нестандартни решения на непредвидените проблеми, активни обединени усилия, дружба, взаимоподръжка и взаимопомощ.

+ възможност за по-голяма активност за привличане на инвестиционни капитали в резултат на уважението на обществото и подкрепата на най-активния социално отговорен лидер, извършващ добросъвестна дейност – бизнес лидер, имащ непроменливи характерни маски на човешкото лице, както и човешка душа.

Духовно стабилната Личност съумява без загуба да преодолее каквато и да било финансово - икономическа криза. Вечната Мъдрост позволява на човека духовно да се преобрази, да узнае тайната същност на минали и бъдещи събития.