Основни документи

Уважаеми Ръководителю!

Международното обществено движение «АЛЛАТРА», което обединява стотици хиляди социално активни представители от различни сфери и отрасли на труда от повече от 200 страни в света, Ви оказва своето уважение и има честа да Ви покани да се присъедините като Партньор към мащабната световна инициатива – Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА.

Ние сме радостни да приветстваме в нашите редици най-добрите от най-добрите социално активни порядъчни ръководители на преуспяващи предприятия и компании, тези, които желаят да бъдат в челните редици за реализацията на глобалната всенародна инициатива по преобразуването на световното общество и да се утвърдят в него духовно-нравствените приоритети, за създаване на условия за обединяването на народите в света на основата на дружба, солидарност и взаимопомощ. Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА, което е извън политиката и религията.

В момента в областта на развитието на социално отговорния бизнес вече е постигнато много. Но, обединявайки всички в света, ние постигаме много повече. За нас ще бъде голяма чест съвместно с Вас да извършваме добри дела, да създаваме условия за позитивни промени в обществото, които неизбежно ще се отразят на човешката цивилизация.

Ако дееспособният човек, потопен в суматохата на този суетен свят е духовно ориентиран вътре в себе си, то и в светските постижения неговата мъдрост няма да има граници и делата му ще бъдат тясно свързани с първичния смисъл на неговия живот.


За да станеш Партньор в Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА е необходимо:

Съпка 1. Да попълниш Заявление за подпис и печат на ръководителя на организацията на името на Организатора на Кординационния център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА», в което изказваш намерението си да станеш Партньор, а също така да подкрепиш Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА и 7 основи АЛЛАТРА.

Съпка 2. Да попълниш Профил на Партньора на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА.

Стъпка 3. Да изпратиш оригиналните документи ( Заявление и Профил на Партньора) на пощенски адрес:
03083, Украйна, г. Киев-83, а/я 30 и да потвърдиш изпратеното на електронен адрес: [email protected].

Стъпка 4. Ще получите отговор-потвърждение от Координационния център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА».


Обединявайки усилията на основата на духовно-нравствените идеологии, човечеството може да реши всякакви, даже извънредно сложни проблеми на обществото, и съвместно с обединението на съзидателните сили да преодолее финансово- икономическите кризи, предизвикателствата на времето и природата, с които е трудно да се справят хората поединично. Затова днес е особено важно да се подкрепяме един друг, да се стремим към ефективно взаимодействие, да използваме взаимно допълващи се възможности. Духовно-съзидателната стратегия за развитие на обществото, несъмнено ще се отрази положително върху живота на всеки човек и ще постави надеждна основа за бъдещите поколения.